Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van een opleiding, cursus, coachtraject of workshop aan een opdrachtgever/deelnemer, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.

1.2 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een opleiding, cursus, coachtraject of workshop geschiedt door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website (www.extrass.nl) of via het inzenden per post of e-mail van een door Extrass verstrekt inschrijfformulier. Bij ontvangst van het volledig ondertekende inschrijfformulier treedt de overeenkomst in werking. Indien de opdrachtgever/deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier (mede) in te vullen.

2.2 Alle cursussen, opleidingen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Indien de opdrachtgever/deelnemer een consument is en de overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet) afsluit, geldt er een bedenktijd van 14 dagen na datum inschrijving. Binnen deze 14 dagen kan de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos worden geannuleerd, tenzij de opleiding, cursus, coachtraject of workshop reeds is begonnen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien de opdrachtgever/deelnemer de overeenkomst binnen 14 dagen wenst te ontbinden, dient hij/zij dit schriftelijk per post of email aan Extrass kenbaar te maken.

2.4 Extrass behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van Extrass.

2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een aanmelding dient schriftelijk per post of email te geschieden. De datum van de poststempel of de verzenddatum van de email geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2 Voor het annuleren van een cursus, opleiding of workshop geldt: bij annulering tot 30 dagen voor aanvang wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij dringende (gezondheids)redenen wordt op vertoon van een doktersbewijs 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

3.3 Annuleren tijdens de opleiding, cursus, coachtraject of workshop is niet mogelijk. Opdrachtgever/deelnemer is alsdan volledige betaling verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer(s) zijn de volledige kosten verschuldigd.

Artikel 4: Betaling en gevolgen van niet (tijdige) betaling

4.1 Opdrachtgever/deelnemer dient het totale factuurbedrag uiterlijk zes weken voor aanvang opleiding, cursus of workshop te voldoen, tenzij hierover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

4.2 Indien de factuur niet tijdig is betaald, is Extrass gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten danwel de opdrachtgever/deelnemer van deelneming uit te sluiten.

4.3 Bij coachtrajecten wordt achteraf gefactureerd: per keer, per offerte of anders overeengekomen aantallen.

4.4 Indien de factuur van een coachtraject niet tijdig is betaald, is Extrass gerechtigd het coachtraject op te schorten en reeds gemaakte coach-afspraken eenzijdig te annuleren.

4.5 Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt Extrass aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- . Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 5: Tarieven

De tarieven voor een opleiding, cursus, coachtraject of workshop zijn gebaseerd op de meest recente tarieven van Extrass. Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een opleiding, cursus, coachtraject of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur. Dit tarief is exclusief BTW.

Artikel 6: Uitvoering van de opleiding, cursus, coachtraject of workshop

6.1 Indien Extrass niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Extrass het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Extrass heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Extrass het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever/deelnemer geschieden.

6.4 Extrass streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Extrass hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste les of recht op een pro rato vermindering van het verschuldigde cursusgeld.

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Extrass zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

6.6 Opdrachtgever/deelnemer is verplicht zich als een goed opdrachtgever te gedragen. Dat wil zeggen dat hij/zij zich zal inspannen om de opleiding, cursus, coachtraject of workshop naar beste weten en kunnen te volgen en dat hij/zij de trainer/coach en eventuele andere deelnemers met respect zal behandelen.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De opdrachtgever/deelnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt echter niet teruggave van de kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

7.2 Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De opdrachtgever/deelnemer heeft alsdan recht op volledige terugbetaling van hetgeen hij/zij reeds heeft voldaan. Extrass betaalt het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontbinding terug. Er bestaat echter geen recht op ontbinding indien de opleiding, cursus, coachtraject of workshop met instemming van de opdrachtgever/deelnemer is begonnen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.3 Extrass is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever/deelnemer in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, zonder dat deelnemer daarbij recht heeft op enige vergoeding van kosten en/of schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

8.1 Extrass spant zich in om de gegeven opleiding, cursus, coachtraject of workshop naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met Extrass gesloten overeenkomst leidt voor Extrass tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

8.2 Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

8.3 Extrass is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de aan opdrachtgever/deelnemer toebehorende voorwerpen.

8.4 Elke aansprakelijkheid van Extrass is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Extrass gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

8.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Extrass beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de opleiding, cursus, coachtraject of workshop per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

8.6 Extrass is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, geïnvesteerde arbeidsuren en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7 Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kunnen door Extrass ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen. Deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

8.8 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Extrass of voor Extrass werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op de website van Extrass.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Extrass behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

9.2 Alle door Extrass aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de opleiding, cursus, coachtraject of workshop gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Extrass worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

9.3 Het maken van geluids- en/of beeldopnames tijdens een opleiding is niet toegestaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op de overeenkomst tussen Extrass en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Extrass en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Extrass is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.